PROGRESSION OG OVERGANG

Projektet er finansieret af Region Hovedstaden

Deltagerere og formål

Et konsortium bestående af 21 gymnasiale uddannelser og 8 videregående uddannelser gennemfører projektet Progresson og overgang (se ovenfor under deltagere).

Formålet med projektet er at give gymnasieeleverne et realistisk indblik i de studiekompetencer, der kræves ved de videregående uddannelser og dermed både kvalificere og motivere deres uddannelsesvalg. Elever både i gymnasium, VUC og hf skal opleve en naturlig progression i faglighed og studiekompetencer mellem de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser.

Sigtet er, at dette vil nedbringe både frafald og omvalg på de videregående uddannelser.

Fokuspunkter

  • Projektet lægger vægt på samarbejde mellem undervisere på de gymnasiale uddannelser og devideregående uddannelser, hvor der udvikles fælles faglige og didaktiske begreber. Der etableres faglige og tværfaglige netværk mellem de forskellige uddannelser både horisontalt og vertikalt.
  • Projektet er bygget op om, at elever/kursister fra de gymnasiale uddannelser deltager i forlagt undervisning på de videregående uddannelser med undervisere fra disse. Modellen bygger på, at det for eleverne/kursisterne er obligatorisk at deltage, og at forløbet er en del af den obligatoriske undervisning i den gymnasiale uddannelse. 
  • Der arbejdes med opgaver, projekter mv., der bedømmes af undervisere fra de to uddannelsesinstitutioner.

Volumen og varighed

Der opereres med mindst 90 projektforløb. Der er tale om hovedsageligt lange forløb, men også korte forløb indgår i projektet. Projektet løber fra foråret 2010 til og med efteråret 2012.

Evaluering og milepæle

Der fortages såvel løbende evalueringer af de konkrete forløb som en samlet evaluering af projektet. Projektets milepæle er en startkonference i januar 2010 (se ovenfor), En midtvejskonference i foråret 2011 og en slutkonference ved udgangen af 2012.